เมนูหลัก

         ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ
นมัสการ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และ พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล รวม 9 ตำบล / 9 พุทธสถาน / 9 เมือง คือ
    1. ลุมพินี : มายาเทวีวิหาร เสาหินอโศก สถานที่ประสูติ สระโบขรณีที่สรงสนานหลังมีประสูติกาล

    2. พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ พระพุทธเมตตา พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
    3. สารนาถ : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ธัมเมกสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
        ธัมมราชิกาสถูป   สถานที่แสดงอนัตตลักขณสุตร ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุบุพพิกถาโปรดพระยสกุลบุตร พระมูลคันธกุฎี
         สถานที่จำพรรษาแรก ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ รูปสิงโตหินสี่หัว บนยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ตราสัญลักษณ์ หรือ ตราแผ่นดิน
         ของราชการอินเดีย ภายในมี พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และเทวรูปพระศิวมหาเทพ ฯลฯ ล่องเรือแม่น้ำคงคายามเย็น ดูตะวันตกดิน
         เที่ยวชม "พิธีคงคาอาระตี" (พิธีอ่านโองการบวงสรวงบูชาพระแม่คงคายามพระอาทิตย์ตกดิน) หรือ ล่องเรือแม่น้ำคงคายามเช้า
       รุ่งอรุณดูพระอาทิตย์ขึ้น เที่ยวชม "พิธีบูชาสุริยเทพ" (พิธีบูชาสุริยเทพริมฝั่งคงคายามพระอาทิตย์ขึ้น) ชมท่า "มณิกรรณิกาฆาต"
         ท่าที่เผาศพของชาวฮินดู ซึ่งไฟไม่เคยดับเลยตลอดเวลา 4,000 กว่าปีที่ผ่านมา ล่องเรือชมเมืองพาราณสี

   4. กุสินารา : สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน ปรินิพพานสถูป ปรินิพพานวิหาร มกุฎพันธนเจดีย์
        สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

   5. ราชคฤห์ : วัดเวฬุวันแห่งแรกในโลก เขาคิชฌกูฎ ตโปธาราม คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร รอยเกวียนโบราณ
    6. นาลันทา : บ้านเกิดพระอัครสาวก (พระสารีบุตร-พระมหาโมคคัลลานะ) มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อดำ
    7. เวสาลี : ปวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร วัดป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์ ครั้งแรกของโลก

    8. สาวัตถี : วัดพระเชตวันมหาวิหาร ยมกปาฏิหาริย์ บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี บ้านเดิมพระองคุลีมาล

    9. กบิลพัสด์นคร : แคว้นสักกะ เมืองของเจ้าศายกวงศ์ คือ เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ เมืองพระพุทธบิดา
         นมัสการพระสถูปเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับส่วนแบ่งจากโทณพราหมณ์แห่งกุสินารา หลังพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

         ธรรมหรรษาทัวร์ ร่วมกับ บางกอกไทย เซ็นเตอร์  โดย  ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต  ธรรมหรรษาทัวร์)
วิทยฐานะ ป.ธ.6, (เปรียญธรรม 6 ประโยค) พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต), M.A. (Organizational Administration), Ph.D. (Political Science)        พุทธศาสตรบัณฑิต ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ) ผู้มี    ประสบการณ์เชี่ยวชาญนำทัวร์และธรรมวิทยากรบรรยายแดนพุทธภูมิไม่ต่ำกว่า 20 ปี (ประมาณ 1,000 ครั้ง) และบริหารกิจการในเครือธรรมหรรษา ดังต่อไปนี้ :-

    ** ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา (บจก. ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล : Dhammahans Tours & Travel, บางกอกไทย
         เซ็นเตอร์ : Bangkok Thai Center, ทีมงานขาย ไอ-อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์
   
    ** ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ภาคประชาชน (อินเตอร์เน็ต) ธรรมหรรษาทีวี (Dhammahnasa TV) ผู้ดำเนินรายการ TV-วิทยุ
         "ธรรมหรรษา" ในเครือของธรรมหรรษาทัวร์
  
    ** ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center : DIMC.),

    ** รองประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวิหาร  ถวายเป็นพุทธบูชา
         ณ พุทธคยา (บริวเณโพธิมณฑล) สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha)
         ดินแดนที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าในพระรัตนตรัย บูชาบุญคุณแห่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระพุทธศาสนา  

        ทีมงามคณาจารย์อื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ได้กราบอาราธนา หรือ รับเชิญเป็นกรณีพิเศษ ! ประกอบด้วย
    ** ดร.พระอาจารย์มหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม (ป.ธ.4, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ** พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ  กิตฺติโสภโณ (พระอาจารย์มหาอาทิตย์) : น.ธ.เอก, ป.ธ.3 ประธานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร  
         ในฐานะเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร หัวหน้าโครงการอบรมธรรมวิทยากรฯ (วทพ.+DHT+BTC+I-India), พุทธคยา/อินเดีย)
    ** พระอาจารย์พระมหาพิชญานันท์ ชยาภิจารี ป.ธ.7, บช.บ.
    ** ดร.กำธร  เพียเอีย (ดร.ธร) : ป.ธ.6, ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) : ศาสนศาสตรบัณฑิต
         ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ)
    ** ดร.ทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล (ดร.เจมส์) : พธ.บ., M.sc (Industrial Psychology), Ph.D. (Psychology Behaviour) :
         พุทธศาสตรบัณฑิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ
    ** อาจารย์ พ.อ.ต่อพรต เจนการ ป.ธ.9
    ** อาจารย์ ชูพงษ์  อัจจาธร ป.ธ.9, ศษ.บ.
    ** อาจารย์ คมสิทธิ์  พิศเพ็ง ป.ธ.7, พธ.บ.
    ** อาจารย์ พุทธโชติ  บัวพันธ์ ป.ธ.7, พธ.บ. เป็นต้น

คณะทีมงาน บริหารจัดการ ธรรมวิทยากร หัวหน้าทัวร์ แดนพุทธภูมิ ประจำปีท่องเที่ยว พ.ศ. 2562-2563
ดาวน์โหลด..คลิกที่นี่

   คณาจารย์และทีมงาน  ทำหน้าที่เป็น "ธรรมวิทยากรให้ความรู้แดนพุทธภูมิ" ล้วนแล้วแต่เป็น "มหาเปรียญ/มหาบัณฑิตทางพุทธศาสนา" ผู้เชี่ยวชาญทัวร์แดนพุทธภูมิ พร้อมทีมงาน "I India"คนอินเดียพูดไทยได้ คอยบริการตลอดเส้นทาง ในฐานะ Wholesale และ India Land Operator มีความพร้อมทุกด้าน "ครบวงจรบุญอุปถัมภ์แห่งทัวร์แดนพุทธภูมิ" ทั้งนี้ เงินรายได้จากกิจการทัวร์ที่สุจริต..บริสุทธิ์..ยุติธรรม ส่วนหนึ่งได้ถวายสมทบ "กองทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหาร" ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นการสร้าง "อนุสาวรีย์แห่งชีวิต" และ "บุญนิธิ" ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์ : ทรัพย์อันประเสริฐ) อันเป็นบุญกุศลบารมีติดตามตนไปทุกภพชาติ จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด (ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฎฺฐา โหนฺติ ปาณินํ บุญเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ ในภพหน้า) เป็นไปตามสโลแกนที่คิดใช้คำนี้เป็นคนแรกที่ว่า.. " อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์ "   ดูโปรแกรม..คลิกที่นี่
 
  


ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ยุโรป

อเมริกา-
ทัวร์อื่นๆ
ทัวร์ไทย
ประจำปี
คำชะโนด
ปล่องพญานาค
พรหมประกายโลก
ทัวร์ศรีลังกา
8-12 ส.ค.
พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว
เข้าเฝ้าพระสังฆราช
ไหว้พระเขี้ยวแก้ว
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ภูเขาไร่ชา
น้ำตกลอยฟ้า
กัลยาณีเจดีย์
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
วัดคคาราม

29,900.-฿
รวมที่นั่ง VIP.
ดูพิธีแห่อย่างใกล้ชิด

ดูโปรแกรมทัวร์..คลิกที่นี่
วันเดินทาง
BKK-VNS-BKK
โปรแกรม A1
พักโรงแรม 1+วัดไทย 4+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
ปรแกรม A2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล 8 วัน
โปรแกรม A : หมายเหตุ
12-19 ต.ค. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
16
10
6
ปฐมฤกษ์ของฤดูกาลนี้
20-27 ต.ค. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
30
20
10
1. กฐินสถานปฏิบัติธรรมพุทธรามคาม
2-9 พ.ย. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
30
15
15
2. กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
3. กฐินศูย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
17-24 พ.ย. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
40
20
-
30 พ.ย.-
13 ธ.ค. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
40
20
-
7 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
7 วัน ไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
7-14 ธ.ค. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
40
5
-
1 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
7 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
28 ธ.ค.62-
4 ม.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 1
25 ม.ค.- 1 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
20
-


1-8 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-

มาฆบูชา ครบ 2608 ปี
8-15 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-


15-22 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-


22-29 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-


29 ก.พ.-7 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
20


7-14 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-


14-21 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-


21-28 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-


11 -18 เม.ย. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
-

ทัวร์อินเดีย - เนปาล

ออกทุกวันเสาร์  รวม 7 คืน / 8 วัน

6E บินไป-กลับ พาราณสี สบายไม่เหนื่อย

โปรแกรม A ขายดี มีที่นั่งจำกัด จองด่วน..!

ตารางทัวร์ ปี 2562 - 2563 ดังต่อไปนี้ :-
free counters
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
ทัวร์บาหลี
บุโรพุทโธ
อินโดนีเชีย

เกาะสวรรค์บาหลี
ไข่มุกอันดามัน
ทะเลสวยฟ้าใส
อันดับ 3 ของโลก
ดนตรีบาลี ระบำบาร๊อง
ภูเขาไฟกุนุงบาร์ตรู
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานู
จุดถ่ายรูปสวยที่สุด
ตานาห์ล๊อต
หน้าผามหัศจรรย์

บุโรพุทโธ
มหาสถูปเจดีย์
พระราชวังสุลต่าน
พระราชวังน้ำ
ถนนมาริโอโปโร่

GA บิน 5 ครั้ง
จาการ์ต้า-เดนพาซาร์
บาหลี-ยอร์คจาการ์ต้า
4 คืน / 5 วัน
32,900.-฿

ดูโปรแกรม..คลิกที่นี่


ธรรมหรรษาทีวี Dhammahansa TV
สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต ธรรมหรรษา
(Dhammahansa TV Online 24 Hour)
ฝังรายการทีวีวันนี้ (ออนไลน์ 24 ชั่วโมง)

01:00 น.    ธรรมปฏิบัติ-ธรรมศึกษา
03:00 น.    ธรรมคีตา-ธรรมบรรยาย
05:00 น.    ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-เจริญสมาธิภาวนา โดย คณะสงฆ์วัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย
06:00 น.    อรุณธรรมหรรษาสวัสดี โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์)
08:00 น.    ข่าวสารการท่องเที่ยว-การกุศล โดย ทีมงานธรรมหรรษาทัวร์
09:30 น.    "ธรรมหรรษา" รายการสด ทีวี และ วิทยุ พล.ม.2 AM.963 (จันทร์-ศุกร์)
                โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์)
10:30 น.    พุทธสาวก-พุทธสาวิกา
13:00 น.    เทศน์มหาชาติ-เวสสันดรชาดก 2 ธรรมาสน์ โดย
                พระอาจารย์มหาทิวา สุริยเมธี - พระอาจารย์อาทิตย์ กิตฺติโสภโณ
15:00 น.    สารคดีแดนพุทธภูมิ โดย บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
17:00 น.    พุทธประวัติ-พุทธสถาน-พุทธกิจ
18:00 น.    ทำวัตรเย็น-สวดมนต์-เจริญสมาธิภาวนา โดย คณะสงฆ์วัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย
19:00 น.    สารคดี "ท่องโลกกว้าง เส้นทางบุญ" โดย บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด
23:00 น.    "ธรรมหรรษารายการสด ทีวี และ วิทยุ วพท. AM.792 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
                โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์)
24:00 น.    ธรรมะก่อนนินทรา...ธรรมหรรษาราตรีสวัสดิ์ !

หมายเหตุ : ติดตามรับชมทาง : YouTupe : Dhammahansa Channel หรือ เว๊บไซต์ (website) :-
                www.dhammahansatour.com   www.btc2555.com,  www.iindiathai.com,
                www.dhammahansa.com,     www.dhttv.com,    www.watthaibodhi.com
               

                 
   
วันเดินทาง
BKK-VSN-DEL-BKK
โปรแกรม C1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 4+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
ปรแกรม C2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล 9 วัน
โปรแกรม C : หมายเหตุ
2-10 พ.ย. 62
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
20

กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
7-15 พ.ย. 62
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
20

สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ 1
28 ธ.ค. 62-5 ม.ค.63
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
5

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
25 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
201-9 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
10

มาฆบูชา ครบ 2608 ปี
8-16 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2015-23 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2022 ก.พ.-1 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2029 ก.พ.-8 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
207-15 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,9999.-บาท
20
20


14-22 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2021-29 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
20


วันเดินทาง
BKK-GAY-VNS-BKK
โปรแกรม D1
พักโรงแรม 1+วัดไทย 3+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =6 คืน
ปรแกรม D2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 6 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล (ผู้มีเวลาน้อย)
โปรแกรม D : หมายเหตุ
2-9 พ.ย. 62
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-
-
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา
7-13 ธ.ค. 62
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-
-
สาธยายพระไตรปิฏก ณ ต้นโพธิ์ฯ
29 ธ.ค.62-
4 ม.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
2-8 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-

มาฆบูชา ครบ 2608 ปี
9-15 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


16-22 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


23-29 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


1-7 มี.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


8-14 มี.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


15-21 มี.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20


วันเดินทาง
BKK-GAY-KTM-BKK
8 คืน/9 วัน
โปรแกรม F1
พักโรงแรม 3+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 3=8 คืน
ปรแกรม F2
พักโรงแรมมารตาฐาน 3+4 ดาว 8 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล-หิมาลัย
กาจมาณฑุ : หมายเหตุ
9-17 ธ.ค. 61
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-
-

15-23 ก.พ.61-
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
15-23 ก.พ. 61
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-

มาฆบูชา ครบ 2607 ปี
12-20 มี.ค. 61
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-

วันเดินทาง
BKK-VNS-BKK
10 คืน/11 วัน
โปรแกรม H1
พักโรงแรม 4+วัดไทย 3
+ศูนย์ฯ 2+บิน 2=9 คืน
ปรแกรม H2
พักโรงแรม 3+4 ดาว
รร.9+บิน1=10 คืน 
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ครบ 4 ตำบล+ทัชมาฮาล+
แคชเมียร์+เดลี : หมายเหตุ
2-12 พ.ย. 62
47,900.-บาท
-
35
32
3
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
7-17 ธ.ค. 62
47,900.-บาท
-
20
-
-
สาธยายพระไตรปิฎก ณ ต้นโพธิ์
28 มี.ค.-8 เม.ย. 63
47,900.-บาท
-
20


สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิทัวร์อินเดีย - เนปาล

ออกทุกวันอาทิตย์  รวม 7 คืน / 8 วัน

FD บินไป-กลับ พุทธคยา สบายไม่เหนื่อย

โปรแกรม B ขายดี มีที่นั่งจำกัด จองด่วน..!

ตารางทัวร์ ปี 2562 - 2563 ดังต่อไปนี้ :-
วันเดินทาง
BKK-GAY-BKK
โปรแกรม B1
พักโรงแรม 1+วัดไทย 4+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
ปรแกรม B2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล 8 วัน
โปรแกรม B : หมายเหตุ
2-9 พ.ย. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
30
15
15
1. กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
2. กฐินศูย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
17-24 พ.ย. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
40
20


30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
40
20

7 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
7 วัน ไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
2-9 ธ.ค. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
30
5

สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
7-14 ธ.ค. 62
29,999.-บาท
37,999.-บาท
40
5

1 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
7 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
29 ธ.ค.62-
5 ม.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
40
20

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 1
26 ม.ค.- 2 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
202-9 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32


มาฆบูชา ครบ 2608 ปี
9-16 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
3216-23 ก.พ. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
3223 ก.พ.- 1 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32
20


1-8 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
327-14 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
3215-22 มี.ค. 63
29,999.-บาท
37,999.-บาท
32


B3 : BKK-GAY-BKK
ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะ
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา
เดินทางวันเดียวกับโปรแกรม B
FD บินไป-กลับ พุทธคยา
พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
7 คืน / 8 วัน
19,900.-฿
ดูโปรแกรม..คลิกที่นี่


วันเดินทาง
BKK-GAY-BOM-BKK
9 คืน/10 วัน
โปรแกรม E1
พักโรงแรม 1+วัดไทย 5+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2=8 คืน
ปรแกรม E2
พักโรงแรมมารตาฐาน 3+4 ดาว 8 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล-อจันต้า
เอลโลร่า : หมายเหตุ
7-19 ธ.ค. 62
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20


สาธยายพระไตรปิฎก ณ ต้นโพธิ์
29 ธ.ค. 62 -
7 ม.ค. 63
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
2-10 ก.พ.63
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20
-

มาฆบูชา ครบ 2607 ปี
12-21 มี.ค. 63
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20
-

        A อินเดีย -เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

   6E บินไป-กลับ พาราณสี
     ราคา 29,999.- ฿

ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

        B อินเดีย -เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

   FD บินไป-กลับ พุทธคยา
     ราคา 29,999.- ฿

ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

        C อินเดีย -เนปาล  :  6E ไปพาราณสี - SG กลับเดลี

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล                                พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)                             5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้               6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา                            7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน                 8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร

พิเศษ ! ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต                 9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

     ราคา 39,999.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

D : VIP. ราคา 38,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
E : บิน 5 ครั้ง ราคา 50,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
F : บิน 4 ครั้ง ราคา 49,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
F : บิน 3 ครั้ง ราคา 49,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
H : บิน 5 ครั้ง ราคา 47,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
ยินดีต้อนรับสู่ www.iindiathai.com ทีมงาน ไอ อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D. - มร. เอ็มดี นาซิม ผู้อำนวยการ สาขาพุทธคยา อินเดีย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล   ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!